Garantie en klachten

 

Wij geven om onze producten en doen ons best om kwalitatief goede producten op de juiste manier bij u af te leveren. Toch kan het voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. Als u ontevreden bent over een product  of dienst, neemt u dan contact met ons op. We zullen ons uiterste best doen om samen met u tot een passende oplossing te komen.  U kunt uw klacht  of aanspraak op garantie kenbaar maken door het insturen van het garantie en klachtenformulier. Ons streven is binnen 48 uur na ontvangst van uw ingestuurde formulier te reageren op uw klacht of garantieverzoek.

Indien het gebrek binnen de garantie valt, dan zullen wij kosteloos zorg dragen voor reparatie of vervanging.

Conformiteit en Garantie

 1. Esquell staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door Esquell, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan ons te worden gemeld. Gebruik daarvoor het garantie en klachtenformulier Terugzending van de producten dient, voor zo ver als mogelijk, te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 4. De garantietermijn van Esquell komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Esquell is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 5. De garantie geldt niet indien:
  • De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
  • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
  • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Klachtenregeling

 1. Esquell beschikt over een  klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. Je kunt jou klacht kenbaar maken middels het garantie en klachtenformulier
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Esquell, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij Esquell ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Esquell binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot Esquell.
 6. Als het niet lukt om samen met ons tot een oplossing te komen is het mogelijk om je geschil aan te melden voor bemideling via Stichting Webwinkelkeur. Vanaf 15 februari 2016 is het ook mogelijk voor consumenten in de EU om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Comissie. Dit ODR platform vind je hier. Wanneer je klacht nog niet elders in behandleing is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.
 7. Een klacht schort de verplichtingen van Esquell niet op, tenzij Esquell schriftelijk anders aangeeft.
 8. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Esquell, zal Esquell naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.