Polijstzeep 1 liter N31

Productnr.: AM 36

€ 16,95
(1 l = € 16,95)
incl. btw, excl. levering
Op voorraad
Levertijd: 1-2 dag(en)

Beschrijving

N31 Polijstvloeistof voor polijsttrommel
Met ammoniak
Milieuvriendelijke vloeistof

Voor goud, zilver, doublé, koper en messing
Polijst en beschermt
Mengverhouding: 5-20 ml per liter
Inhoud: 1 liter


Gevaaraanduidende componenten

Ammoniak, alcoholethoxylaat


Gevarenaanduidingen

H315

Veroorzaakt huidirritatie.


H318

Veroorzaakt ernstig oogletsel.


Veiligheidsaanbevelingen

P280

Draag beschermende handschoenen/oogbescherming.


P305 + P351 + P338

BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.


P332 + P313

Bij huidirritatie: een arts raadplegen.


P302 + P352

BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water wassen.


P362 + P364

Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.


CAS-nummer

1336-21-6, ammoniak


CAS-nummer

5949-29-1, citroenzuur monohydraat


CAS-nummer

68411-30-3, benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivatives, sodium salts


CAS-nummer

9043-30-5, alcoholethoxylaat